Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie. Zobacz naszą Politykę Prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

Regulamin Zapisów na Obozy i Półkolonie

1. Stowarzyszenie Grupa 5Styl organizuje Obozy wyjazdowe oraz Półkolonie stacjonarne w Warszawie w czasie ferii zimowych oraz przerwy wakacyjnej.

2. Organizatorami Obozów i Półkolonii są Paweł Korzeniowski oraz Marcin Cieślak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stowarzyszenie Grupa 5Styl z siedzibą przy ulicy Wadowickiej 12, 03-093 w Warszawie. KRS 0000758894 NIP 5242877465 REGON 381876257.

3. Każdy uczestnik Obozu lub Półkolonii wraz z rodzicem/opiekunem prawnym jest zobowiązany do zapoznania się oraz wyrażenia zgody na następujące regulaminy: Regulamin Zapisów na Obozy i Półkolonie, Regulamin Akademii 5Stylu.

4. W ramach Półkolonii 5Styl zapewnia 5 dni aktywności na bazie wychowania fizycznego (pływanie, sporty drużynowe itp.) oraz zajęcia alternatywne innej aktywności rekreacyjno – sportowej (gry i zabawy terenowe, gry planszowe i towarzyskie, warsztaty psychologiczne, wyjścia do centrum rozrywek).

5. W ramach Obozów 5Styl zapewnia 6 lub 7 dni aktywności na bazie wychowania fizycznego (pływanie, sporty drużynowe, sporty wodne, sporty zimowe itp.) oraz zajęcia alternatywne innej aktywności rekreacyjno - sportowej (gry i zabawy terenowe, gry planszowe i towarzyskie, warsztaty psychologiczne i kreatywne).

6. W ramach Półkolonii oraz Obozów wyjazdowych, Organizator zapewnia profesjonalną kadrę wychowawców z odpowiednimi uprawnieniami oraz kierownika wypoczynku, również z odpowiednimi uprawnieniami.

7. Rodzic/ opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że udział uczestnika w zajęciach sportowych wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami oraz możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych i dobrowolnie decyduje się podjąć to ryzyko i bierze za to pełną odpowiedzialność.

8. Liczba miejsc na Półkoloniach jest ograniczona. Łączna liczba osób uczestniczących w Półkoloniach wynosi 15. Łączna liczba osób uczestniczących w jednym turnusie Obozu wyjazdowego wynosi 50. 

9. Szczegółowy program/harmonogram zajęć na Półkoloniach oraz Obozach, godziny i miejsce zbiórki oraz inne szczegóły dotyczące organizacji wydarzeń Organizator poda do wiadomości poprzez drogę mailową na kilka dni przed planowanym rozpoczęciem turnusu.

10. Zajęcia na Obozach wyjazdowych oraz Półkoloniach skierowane są do uczniów szkół od 7 do 16 roku życia.

11. Wszelkich informacji dotyczących organizacji Półkolonii i Obozów oraz zapisów udziela organizator wypoczynku - Stowarzyszenie Grupa 5Styl pod numerem telefonu: Zosia Pilarska 735 698 516. 

12. Karta kwalifikacyjna (zgłoszeniowa) zawiera pozycje, których uzupełnienie jest wymagane do dokonania prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Obozie. Wzór karty zgłoszeniowej zostanie przesłany na adres mailowy wskazany w formularzu wstępnym.

13. Jeden uczestnik może uczestniczyć w więcej niż jednym turnusie Obozu wyjazdowego.

14. Rodzic/opiekun prawny zgłaszanego dziecka zobowiązany jest prawidłowo wypełnić w całości karta kwalifikacyjną. Karty kwalifikacyjne zawierające nieprawidłowe, nieprawdziwe lub niepełne dane nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu kwalifikacji do udziału w Półkoloniach i Obozach wyjazdowych.

15. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do udziału w Półkoloniach oraz Obozach zostaną o tym poinformowani drogą mailową.

16. Udział w Półkoloniach i Obozach jest odpłatny.

17. Rodzice/opiekunowie prawni, w przypadku zakwalifikowania dziecka do uczestnictwa w Półkoloniach lub Obozach, zobowiązani są do uiszczenia zadatku z tytułu uczestnictwa w momencie wypełniania wstępnego zgłoszenia. 

18. Warunkiem dopuszczenia zakwalifikowanego uczestnika do udziału w Półkoloniach lub Obozach jest dokonanie wpłaty zadatku, a następnie reszty kwoty (w czasie do 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia), o której mowa w pkt 16 Regulaminu. Jednocześnie informujemy, że dokonanie pełnej opłaty jest gwarancją rezerwacji miejsca. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora o numerze 34 1140 2004 0000 3202 7843 9802. 

19. Rodzice lub prawni opiekunowie zakwalifikowanych uczestników zobowiązani są do odesłania wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika na adres mailowy biuro@5Styl.com. Karta kwalifikacyjna będzie również do pobrania na stronie www.5styl.com.

20. W przypadku braku dokonania opłaty za udział dziecka w wyznaczonym terminie (pkt 16 Regulaminu), braku lub nieprawidłowego wypełnienia karty kwalifikacyjnej uczestnika lub podania nieprawdziwych danych w karcie kwalifikacyjnej, Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia dziecka do udziału w Półkoloniach lub Obozach.

21. Możliwa jest rezygnacja z udziału w Półkoloniach lub Obozach najpóźniej w terminie do 15 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. Oświadczenie w przedmiocie rezygnacji w Półkoloniach lub Obozach należy wysłać elektronicznie na adres e-mail Organizatora: biuro@5styl.com. W takim przypadku uiszczona uprzednio opłata, o której mowa w pkt 16 Regulaminu podlega zwrotowi na numer rachunku bankowego, z którego została uiszczona, w terminie 14 dni od dnia zakończenia wydarzenia.

22. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Półkoloniach lub Obozach wyjazdowych w innym terminie niż określony w pkt 20 Regulaminu, zwrot opłaty za uczestnictwo w wydarzeniach nie przysługuje.

23. Organizator dopuszcza możliwość utworzenia listy rezerwowej dzieci chętnych do udziału w Półkoloniach lub Obozach w przypadku liczby zgłoszeń przekraczających limity miejsc, o których mowa w pkt 5 Regulaminu, zgodnie z kolejnością zgłoszeń. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście osób zakwalifikowanych do udziału w Półkoloniach lub Obozach, pod uwagę brana jest kolejna osoba z listy rezerwowej. O ostatecznym zakwalifikowaniu do udziału w wydarzeniu osoby z listy rezerwowej decyduje dokonanie opłaty, o której mowa w pkt 16 Regulaminu oraz karty kwalifikacyjnej, o której mowa w pkt 18 Regulaminu w terminie wskazanym przez Organizatora.

24. Rodzic/opiekun prawny dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Półkoloniach lub Obozach wyraża zgodę na zmianę programu/harmonogramu zajęć przez Organizatora w przypadku warunków pogodowych, o których mowa w pkt 3 Regulaminu, uniemożliwiających organizację zajęć w miejscu pierwotnie ustalonym oraz w przypadku wystąpienia innych wyjątkowych okoliczności po stronie Organizatora, których nie można było przewidzieć na wcześniejszym etapie i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu występował z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Organizatora.

25. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do informowania Organizatora (kierownika wypoczynku) o sytuacji, w której dziecko nie będzie obecne na zajęciach.

26. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzania dziecka na miejsce zbiórki i odbioru z miejsca zakończenia Półkolonii lub Obozów. Spóźnione dziecko może brać udział w zajęciach, jednak rodzic/opiekun musi sam dowieść spóźnione dziecko na miejsce wydarzenia. 

Oferowane metody płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. Płatności elektroniczne – TPay, Stripe
  2. Płatności za Towary dokonywane są zgodnie z zasadami i regulaminem operatora płatności – Stripe, dostępnymi pod adresem https://stripe.com/en-pl/privacy oraz TPay dostępnymi pod adresem https://tpay.com/user/assets/files_for_download/regulamin.pdf
  3. W momencie przekazania Merchantowi przez operatora płatności, o którym mowa w ust. 2, potwierdzenia dokonania płatności przez Kupującego następuje wykonanie zobowiązania zapłaty z tytułu Umowy sprzedaży ciążącego na Kupującym i zamówienie uznaje się za opłacone.

Reklamacja

Jeżeli w trakcie trwania usługi, Klient stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Wykonawcę usługi oraz Organizatora lub jego Przedstawiciela. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa powyżej, klient może złożyć Organizatorowi na piśmie przesyłką poleconą reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej. Reklamację należy wysłać na adres:Ul. Wadowicka 12, 03-093, Warszawa

Regulamin Uczestnictwa w Obozach i Półkoloniach

1. Uczestnik obozu lub półkolonii zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kadry (wychowawcom, instruktorom lub trenerom) oraz do aktywnego udziału we wszystkich zajęciach programowych. 

2. Podczas trwania wyjazdu, od momentu rozpoczęcia do zakończenia obozu lub półkolonii, Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania narkotyków (środków odurzających).

3. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m.in. przepisy przeciwpożarowe, poruszania się po drogach publicznych, z którymi zostają zapoznani po rozpoczęciu wyjazdu).

4. Uczestnicy nie mogą bez zgody wychowawców oddalać się z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć. Zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi na obozie lub półkolonii.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne rzeczy zagubione przez Uczestnika podczas trwania imprezy lub pozostawione przez niego po zakończeniu wyjazdu w miejscu wydarzenia oraz w środkach transportu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz inne cenne rzeczy posiadane przez Uczestników.

7. Uczestnicy bez zgody i nadzoru wychowawcy nie mogą korzystać ze sprzętu sportowego. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu rekreacyjno- sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na terenie ośrodka. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez swoje dziecko.

8. Uczestnicy zobowiązują się do korzystania ze sprzętu sportowego im udostępnionego zgodnie z zastosowaniem oraz ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za zniszczenie sprzętu w sytuacji, jeżeli był używany niezgodnie z zastosowaniem lub zgubiony.

9. W stosunku do Uczestników nieprzestrzegających zasad objętych regulaminem Organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących takich jak: upomnienie, a następnie powiadomienie rodziców. Poważne naruszenie zasad, a w szczególności: spożywanie alkoholu, używanie narkotyków lub sprowadzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników grozi wydaleniem z obozu bez zwrotu kosztów za niewykorzystane dni pobytu. W takim przypadku kosztami strat, transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną obciążeni rodzice.

10. W przypadku, gdy uczestnik zostaje usunięty z Obozu, rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona jest zobowiązany do odebrania uczestnika w przeciągu 24 godzin.