Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie. Zobacz naszą Politykę Prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

Regulamin zajęć pływania 5 styl

1.Postanowienia ogólne 

1.1 Stowarzyszenie GRUPA 5Styl z siedzibą przy ulicy Wadowickiej 12, 03-093, Warszawa, KRS 0000758894 NIP 5242877465 REGON 381876257 jest organizatorem zajęć sportowych oraz edukacyjnych.

1.2 Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 2-6 osobowych lub w formie zajęć indywidualnych.

1.3 Wypełnienie formularza wyraża jednocześnie chęć i prośbę o przyjęcie mojego dziecka do Stowarzyszenia 5Styl i zobowiązuje uczestnika oraz opiekunów do przestrzegania regulaminu 5Styl oraz regulaminu pływalni na której odbywają się zajęcia.

1.4 Zapisanie uczestnika na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Zapisy i rezerwacja miejsca.

2.1 Zapisu na zajęcia dokonuje osoba dorosła, w przypadku lekcji pływania dla dzieci jest to rodzic lub opiekun prawny.

2.2 Rodzice lub opiekunowie deklarują, że ich dzieci uczestniczące w zajęciach są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.

2.3 Zapisy na lekcje pływania odbywają się drogą elektroniczną, a finalizacją zapisów jest uzupełnienie elektronicznego formularza w platformie ActiveNow.

3. Płatności 

3.1 Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po dokonaniu opłaty wymienionej w poniższym regulaminie oraz zgodnej z wybraną usługą.

3.2 Opłatę należy uiścić przelewem na numer konta podany w trakcie zapisów.

3.3. Zaleganie z opłatą może skutkować usunięciem uczestnika z listy członków.

4. Rezygnacja

4.1 Uczestnikowi lub jego opiekunowi prawnemu, który w jego imieniu wstąpił do Stowarzyszenia, przysługuje prawo do wystąpienia ze Stowarzyszenia z zachowaniem okresu 14 dni na powiadomienia, które musi być w formie pisemnej (mailowej).

5.LEKCJE PŁYWANIA

Zajęcia indywidualne dla dzieci i dorosłych

 1. Opłata i udział w zajęciach indywidualnych jest równoznaczna z akceptacją regulaminu Akademii Pływania 5Styl, który znajduje się poniżej. 
 2. Zajęcia indywidualne liczą maksymalnie dwie osoby. O połączeniu w grupę dwuosobową decydują uczestnicy, mając świadomość zasad dotyczących nieobecności na zajęciach. Zasady te opisane są w pkt 8 i 9.
 3. Pierwsze zajęcia nie są zobowiązujące, co oznacza, że uczestnik może po jednej lekcji zrezygnować z kontynuowania pływania z Nami. Opłata za jednorazowe zajęcia jest równa opłacie za jedną godzinę udziału w zajęciach indywidualnych. 
 4. Po zadeklarowaniu chęci uczestnictwa w zajęciach pływania, uczestnik zapisany jest na pakiet pięciu zajęć, a opłaty za zajęcia dokonuje co pięć spotkań poprzez platformę Active Now.
 5. W cenie zajęć nie ma opłaty za wejście na basen. 
 6. W przypadku rezygnacji z zajęć indywidualnych, zastrzegamy sobie prawo do zmiany opłaty za zajęcia, gdy z grupy dwuosobowej zrezygnuje jeden uczestnik, w celu kontynuowania zajęć indywidualnych. W przypadku rezygnacji z zajęć przed końcem pakietu, uczestnik zobowiązany jest powiadomić Akademię o swojej decyzji poprzez wysłanie maila na biuro@5styl.com na koniec danego miesiąca.
 7. W przypadku nieobecności na zajęciach indywidualnych, należy ją zgłosić najpóźniej na 3 godziny przed planowaną lekcją poprzez swój profil na Active Now. W sytuacji braku odwołania zajęć w podanych wyżej ramach czasowych, zajęcia traktowane są jako odbyte. 
 8. W przypadku nieobecności jednego z uczestników na zajęciach dwuosobowych, pobierana jest opłata za normalną lekcję od obydwu uczestników. 
 9. W przypadku, gdy jeden z uczestników zajęć dwuosobowych zgłosi nieobecność z wyprzedzeniem na 24 godziny przed planowaną lekcją oraz za zgodą drugiego uczestnika zajęć, możemy odwołać lekcję bez żadnej opłaty. W takiej sytuacji w danym tygodniu zajęcia się nie odbywają, a opłata miesięczna jest zmniejszona o kwotę jednej jednostki treningowej. 

Zajęcia grupowe dla dzieci i dorosłych

 1. Opłata i udział w zajęciach grupowych jest równoznaczna z akceptacją regulaminu Akademii Pływania 5Styl, który znajduje się poniżej. 
 2. Zajęcia grupowe liczą minimum 3 i maksimum 6 uczestników. O dołączeniu do grupy decyduje instruktor prowadzący zajęcia na podstawie poziomu umiejętności uczestników. Jednocześnie można samemu stworzyć grupę mając na uwadze, aby poziom zaawansowania uczestników był na zbliżonym poziomie.
 3. Pierwsze zajęcia nie są zobowiązujące, co oznacza, że uczestnik może po jednej lekcji zrezygnować z kontynuowania pływania z Nami. Opłata za jednorazowe zajęcia jest równa opłacie za jedną godzinę udziału w zajęciach grupowych. 
 4. Po zadeklarowaniu chęci pływania w danej grupie, uczestnik zapisany jest na trymestr, a opłaty za zajęcia dokonuje co miesiąc poprzez platformę Active Now. Opłaty miesięczne są uzależnione od ilości dni zajęć w danym miesiącu. 
 5. W cenie zajęć nie ma opłaty za wejście na basen.
 6. W przypadku rezygnacji z zajęć grupowych przed końcem trymestru, uczestnik zobowiązany jest powiadomić Akademię o swojej decyzji poprzez wysłanie maila na biuro@5styl.com na koniec danego miesiąca.
 7. W przypadku nieobecności, należy ją zgłosić najpóźniej na 3 godziny przed planowaną lekcją poprzez swój profil na Active Now. Nieobecność na zajęciach można odrobić podczas zajęć innych grup, na których poziom zaawansowania jest podobny. W przypadku braku chęci na odrabianie zaległych zajęć, traktujemy je jako odbyte. Odrabianie zajęć jest możliwe tylko w ciągu trwania tego samego trymestru/pakietu zajęć.
 8. W przypadku braku odwołania zajęć w podanych wyżej ramach czasowych, zajęcia traktowane są jako odbyte.  

Zgodnie z „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz „Ustawą o ochronie danych osobowych” wypełniając formularz elektroniczny w trakcie zapisów wyrażają Państwo zgodę na bezpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych Uczestnika i Państwa oraz na utrwalanie wizerunku Państwa dziecka dla potrzeb prawidłowej realizacji zajęć, a także w celach marketingowych na stronie www.smile-swim.pl oraz fanpage’u Smile-swim, w zgodności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r Dz. U. z 2016 r., poz. 922.

VOUCHERY PREZENTOWE

 

 1. Zakupienie vouchera, jest równoznaczne z kupnem wybranej usługi 5Styl z dowolnym terminem realizacji nie przekraczającym 12 miesięcy
 2. W przypadku gdy voucher obejmuje serię zajęć, ostatnie zajęcia muszą odbyć się przed upływem 12 miesięcy od momentu zakupu
 3. Uczestnik otrzymuje grafikę vouchera drogą mailową
 4. W przypadku nieobecności na wybrany termin, aby voucher nie stracił ważności, należy zgłosić nieobecność najpóźniej 3 godziny przed planowanym rozpoczęciem się zajęć. 

6 Postanowienia organizacyjne 

6.1 W przypadku zdarzeń losowych dopuszczalne jest prowadzenia zajęć przez innego instruktora naszego stowarzyszenia i w zastępstwie lub jednorazowe odwołanie zajęć za które nie będzie pobierana opłata.

6.2 Stowarzyszenie 5Styl zastrzega sobie prawo zmiany godzin zajęć członków w przypadku konieczności dostosowania poziomu uczestnika do grupy pływającej lub nie zebrania odpowiedniej ilości chętnych osób do danej grupy.

6.3 Za bezpieczeństwo osób przebywających na zajęciach odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia instruktor oraz ratownik pełniący dyżur. Osoba upoważniona lub rodzic dziecka do lat 8 jest zobowiązany do odebrania dziecka z płyty basenu.

6.4 Opuszczenie i powrót na zajęcia w trakcie ich trwania musi być zgłoszone instruktorowi.

6.5 Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione w szatni oraz rzeczy pozostawione obok basenu – na płycie pływalni na czas trwania zajęć.

7. Polityka Prywatności

7.1 . Zgodnie z „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz „Ustawą o ochronie danych osobowych” wypełniając formularz elektroniczny w trakcie zapisów wyrażają Państwo zgodę na bezpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych Uczestnika i Państwa oraz na utrwalanie wizerunku Państwa dziecka dla potrzeb prawidłowej realizacji zajęć, a także w celach marketingowych na stronie 5styl.com oraz kanłach społecznościowych YouTube, Facebook, Instagram oraz TikTok, w zgodności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r Dz. U. z 2016 r., poz. 922.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z regulaminu, którego przedmiotem są usługi świadczone przez 5styl jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez 5Styl będą rozstrzygane przez właściwe dla siedziby 5Styl polskie sądy powszechne.

8.2 5Styl jest uprawniony do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez 5Styl. Termin zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu.

8.3 Oświadczam, że znam postanowienia statutu, cel oraz zadania stowarzyszenia. Zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestniczenia.

 

 1. do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w stowarzyszeniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.