Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie. Zobacz naszą Politykę Prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

Regulamin Imprez i Warsztatów

DEFINICJE:

Ilekroć w dalszej treści niniejszego dokumentu jest mowa o:

1. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy dokument,

2. Imprezie - należy przez to rozumieć imprezy masowe na basenie,

4. Uczestniku - należy przez to rozumieć dzieci i dorosłych, którzy zostali zgłoszeni oraz opłacili udział  w Imprezie,

5. Obsłudze - należy przez to rozumieć pracowników Organizatora działających w ich imieniu lub z ich upoważnienia i podejmujących czynności związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy.

CELE IMPREZY:

1. Cele Imprezy są następujące:

- promocja bezpiecznej zabawy nad wodą, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,

- promocja pływania jako dyscypliny przyjaznej zdrowemu i aktywnemu spędzaniu wolnego czasu,

- wpajanie współzawodnictwa opartego na zasadach fair play.

- edukacja sportowa dzieci oraz dorosłych

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W imprezie uczestniczyć mogą dzieci i dorośli, którzy wyrazili chęć uczestnictwa oraz jeśli udział w imprezie jest odpłatny, wnieśli opłatę na kwotę wyznaczoną w ofercie imprezy

2. Wypełnienie formularza zapisowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez rodzica lub Opiekuna prawnego Uczestnika.

 

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE NA TERENIE IMPREZY:

1. Warunkiem uczestnictwa w Imprezie jest posiadanie stroju odpowiedniego stroju sportowego lub pływackieg jeśl impreza odbywa się na basenie 

2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminu obiektu sportowego oraz stosować się do zaleceń pracowników i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

3. Zakazane jest:

- niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy.

- jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy.

- Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

- materiałów wybuchowych,

- wyrobów pirotechnicznych,

- napojów alkoholowych,

- materiałów pożarowo niebezpiecznych,

- środków odurzających lub substancji psychotropowych.

6. Organizator, partnerzy oraz sponsorzy Imprezy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Imprezie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Imprezę i wydarzenia towarzyszące (prasa, radio, telewizja, internet, materiały graficzne). Uczestnikom nie przysługują żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników. Uczestnik, który znajdzie się na materiałach reklamowych lub promocyjnych, ma pełne prawo do wycofania swojego wizerunku ze wskazanych materiałów po wcześniejszym zgłoszeniu tej informacji organizatorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@5styl.com.

7. Organizator ma prawo w każdym czasie przerwać Imprezę ze względów bezpieczeństwa, lub odmówić uczestnictwa w Imprezie i usunąć z terenu jej odbywania każdego Uczestnika, który swoim zachowaniem narusza postanowienia Regulaminu, lub w inny sposób stwarza niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub siebie samego.

8. Uczestnicy, Rodzice lub Opiekunowie Uczestników mają prawo do rejestrowania przebiegu Imprezy przy pomocy urządzeń przeznaczonych do rejestracji dźwięku lub obrazu, w tym telefonów komórkowych, wyłącznie na własny użytek, za zgodą Organizatora.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

2. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie trwania Imprezy.

3. Rodzice lub Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez Uczestników szkody, z własnej wyłącznej winy innym Uczestnikom Imprezy oraz osobom trzecim.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, zdarzenia losowe i wypadki w czasie trwania Imprezy.

5. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Imprezy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Imprezy.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Nieznajomość Regulaminu Imprezy nie zwalnia Uczestnika i jego Rodzica lub Opiekuna prawnego z zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zapisz SIę na Lekcję Próbną

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, aby umówić się na Lekcję Próbną

Dziękujemy! Skontaktujemy się z Tobą mailowo.
Ups! Coś poszło nie tak.